Privacy policy

Julia Sinn > Privacy policy

” Privacy Policy VOETREFLEXOLOOG & PEDICURE Julia Sinn “

VOETREFLEXOLOOG & PEDICURE Julia Sinn hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik  heldere en transparante informatie geven over hoe ik omgaan met persoonsgegevens.

Ik doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VOETREFLEXOLOOG & PEDICURE Julia Sinn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als VOETREFLEXOLOOG & PEDICURE Julia Sinn ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

FOLLOW YOUR FEET                                                                                                 VOETREFLEXOLOOG & PEDICURE Julia Sinn
Soerabajastraat 52
9715 LW Groningen
Tel: 06 – 29 01 10 63 / email: info@followyoufeet.nl

Waarvoor verwerk ik  persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door VOETREFLEXOLOOG & PEDICURE Julia Sinn verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het geven van uw behandeling
– Het versturen van afspraak herinnering via mail / app /  messenger / factuur
– Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam / Voorletters / Tussenvoegsel / Adres / Postcode / Plaats / Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum /  Gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geven een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit nodig is.

Ik als VOETREFLEXOLOOG & PEDICURE Julia Sinn geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik  hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
VOETREFLEXOLOOG & PEDICURE Julia Sinn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.
– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard.
– Informatie via de mail naar andere zorgverleners gaat via Zorgmail dit is een beveiligde mail.
– Declaratie gaat via VIPLive en DMvoetzorg, deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vraag ik je hierover met mij contact op te nemen. Kom je hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!”